Biuro Turystyczne ALFA-TOUR
ul. Kleeberga 4 (budynek SP6)
56-400 Oleśnica
pok. 210, 211

tel/fax: 71 399 40 44; 515 186 427
alfatour@alfa.olesnica.pl
www.alfatour.olesnica.pl


PKO BP: 71 1020 5297 0000 1802 0072 7933
NIP: 911-129-95-96